SHIPPING COSTS WORLDWIDE

Purchase sum Euro  Shipping Euro

0.01-50.00                                    5.00

50.01-100.00                                8.00

100.01-300.00                             11.00

300.01-500.00                            13.00

500.01-9999.00                          16.00